ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

കുമ്പളം
Cucurbitaceae 45 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida