ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Berberis aquifolium Pursh

 
Berberidaceae 8,853 7,317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium