ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bixa orellana L. LC

കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ
Bixaceae 562 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana
Bixa orellana