ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Boerhavia coccinea Mill.

 
Nyctaginaceae 120 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea
Boerhavia coccinea

Boerhavia repens L.

 
Nyctaginaceae 33 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens
Boerhavia repens