ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bougainvillea glabra Choisy LC

ബോഗൈൻവില്ല ഗ്ലാബ്ര
Nyctaginaceae 2,932 2,566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra
Bougainvillea glabra

Bougainvillea spectabilis Willd.

 
Nyctaginaceae 8,198 7,080 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis
Bougainvillea spectabilis