ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. LC

പേപ്പർ മൾബെറി
Moraceae 1,935 1,370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera