ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Callisia repens (Jacq.) L.

 
Commelinaceae 1,571 1,455 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callisia repens
Callisia repens
Callisia repens
Callisia repens