ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Capparis cordifolia Lam.

 
Capparaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparis cordifolia
Capparis cordifolia
Capparis cordifolia