ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 
Cucurbitaceae 1,441 1,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus