ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coccinia grandis (L.) Voigt

 
Cucurbitaceae 519 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis
Coccinia grandis