ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Commelina benghalensis L. LC

കാനവാഴ
Commelinaceae 360 258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis

Commelina diffusa Burm.f. LC

വാഴപ്പടത്തി
Commelinaceae 219 174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa