ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crateva religiosa G.Forst. LC

 
Capparaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crateva religiosa
Crateva religiosa
Crateva religiosa
Crateva religiosa