ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cucumis anguria L.

 
Cucurbitaceae 120 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria
Cucumis anguria

Cucumis melo L.

 
Cucurbitaceae 1,817 1,485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo
Cucumis melo

Cucumis sativus L.

 
Cucurbitaceae 2,887 2,466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus
Cucumis sativus