ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
Amaranthaceae 38 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata