ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato

 
Athyriaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii
Deparia petersenii