ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan

 
Commelinaceae 272 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora
Dichorisandra thyrsiflora
Dichorisandra thyrsiflora
Dichorisandra thyrsiflora