ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 65 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria eriantha Steud.

 
Poaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Digitaria violascens Link

 
Poaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens