ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dioscorea alata L.

കാച്ചിൽ
Dioscoreaceae 137 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea alata
Dioscorea alata

Dioscorea bulbifera L.

അടതാപ്പ്
Dioscoreaceae 191 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera
Dioscorea bulbifera

Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill

നനകിഴങ്ങ്
Dioscoreaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscorea esculenta
Dioscorea esculenta
Dioscorea esculenta
Dioscorea esculenta