ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. LC

 
Asparagaceae 4,508 4,019 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans

Dracaena marginata Lam.

 
Asparagaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena marginata
Dracaena marginata
Dracaena marginata
Dracaena marginata

Dracaena reflexa Lam. LC

ഡ്രസീന റിഫ്ലെക്സ
Asparagaceae 3,411 3,032 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa
Dracaena reflexa

Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast.

 
Asparagaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena sanderiana
Dracaena sanderiana
Dracaena sanderiana

Dracaena surculosa Lindl.

 
Asparagaceae 340 313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena surculosa
Dracaena surculosa
Dracaena surculosa
Dracaena surculosa