ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Duranta erecta L. LC

മാണിക്ക്യചെമ്പഴുക്ക
Verbenaceae 3,690 2,948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta
Duranta erecta