ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg

 
Myrtaceae 1,785 1,437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Feijoa sellowiana
Feijoa sellowiana
Feijoa sellowiana
Feijoa sellowiana