ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fortunella japonica (Thunb.) Swingle

 
Rutaceae 511 386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fortunella japonica
Fortunella japonica
Fortunella japonica
Fortunella japonica