ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gossypium barbadense L. LC

 
Malvaceae 49 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense
Gossypium barbadense

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae 231 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum