ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Heliotropium anomalum Hook. & Arn.

 
Boraginaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium anomalum
Heliotropium anomalum
Heliotropium anomalum
Heliotropium anomalum

Heliotropium arborescens L.

 
Boraginaceae 780 659 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium arborescens
Heliotropium arborescens
Heliotropium arborescens
Heliotropium arborescens

Heliotropium foertherianum Diane & Hilger LR/lc

 
Boraginaceae 195 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium foertherianum
Heliotropium foertherianum
Heliotropium foertherianum
Heliotropium foertherianum

Heliotropium indicum L.

തേൾക്കട
Boraginaceae 311 228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum