ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose DD

 
Cactaceae 1,329 1,134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus
Hylocereus undatus