ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hymenophyllum flabellatum Labill.

 
Hymenophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hymenophyllum flabellatum

Hymenophyllum imbricatum Blume

 
Hymenophyllaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenophyllum imbricatum
Hymenophyllum imbricatum
Hymenophyllum imbricatum
Hymenophyllum imbricatum

Hymenophyllum pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats.

 
Hymenophyllaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenophyllum pallidum
Hymenophyllum pallidum
Hymenophyllum pallidum
Hymenophyllum pallidum