ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

 
Cucurbitaceae 466 361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria
Lagenaria siceraria