ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Luffa acutangula (L.) Roxb.

 
Cucurbitaceae 102 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula
Luffa acutangula

Luffa aegyptiaca Mill.

 
Cucurbitaceae 27 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca
Luffa aegyptiaca