ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mirabilis jalapa L.

നാലുമണിച്ചെടി
Nyctaginaceae 8,522 7,253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa
Mirabilis jalapa