ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Morus australis Poir.

 
Moraceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morus australis
Morus australis
Morus australis
Morus australis