ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze

 
Acanthaceae 411 312 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum
Odontonema cuspidatum
Odontonema cuspidatum
Odontonema cuspidatum