ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Opuntia cochenillifera (L.) Mill.

 
Cactaceae 98 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera
Opuntia cochenillifera

Opuntia elatior Mill. LC

 
Cactaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Opuntia elatior