ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Paspalum conjugatum P.J.Bergius LC

 
Poaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum conjugatum
Paspalum conjugatum
Paspalum conjugatum
Paspalum conjugatum

Paspalum dilatatum Poir.

 
Poaceae 829 562 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum
Paspalum dilatatum

Paspalum notatum Flüggé

 
Poaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum notatum
Paspalum notatum
Paspalum notatum
Paspalum notatum

Paspalum paniculatum L. LC

 
Poaceae 42 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum
Paspalum paniculatum

Paspalum plicatulum Michx. LC

 
Poaceae 31 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum plicatulum
Paspalum plicatulum
Paspalum plicatulum
Paspalum plicatulum

Paspalum scrobiculatum L. LC

 
Poaceae 20 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum
Paspalum scrobiculatum

Paspalum vaginatum Sw. LC

 
Poaceae 26 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum
Paspalum vaginatum

Paspalum virgatum L.

 
Poaceae 29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum
Paspalum virgatum