ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pereskia aculeata Mill. LC

 
Cactaceae 214 174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata
Pereskia aculeata