ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Petrea volubilis L.

നീലമണി
Verbenaceae 934 462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis
Petrea volubilis