ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Piper amalago L. LC

 
Piperaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper amalago
Piper amalago
Piper amalago
Piper amalago

Piper methysticum G.Forst.

 
Piperaceae 28 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper methysticum
Piper methysticum
Piper methysticum
Piper methysticum

Piper nigrum L.

കുരുമുളക്
Piperaceae 242 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum
Piper nigrum

Piper sarmentosum Roxb.

 
Piperaceae 36 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piper sarmentosum
Piper sarmentosum
Piper sarmentosum
Piper sarmentosum