ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pisonia grandis R.Br.

 
Nyctaginaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis
Pisonia grandis