ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Polyscias fruticosa (L.) Harms

 
Araliaceae 336 302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa
Polyscias fruticosa

Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey

 
Araliaceae 272 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei
Polyscias guilfoylei
Polyscias guilfoylei
Polyscias guilfoylei

Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg

 
Araliaceae 540 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria
Polyscias scutellaria