ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Poncirus trifoliata (L.) Raf.

 
Rutaceae 969 667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poncirus trifoliata
Poncirus trifoliata
Poncirus trifoliata
Poncirus trifoliata