ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Premna serratifolia L. LC

മുഞ്ഞ
Verbenaceae 76 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Premna serratifolia
Premna serratifolia
Premna serratifolia
Premna serratifolia

Premna taitensis Schauer

 
Verbenaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Premna taitensis