ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pseudomorus brunoniana (Endl.) Bureau

 
Moraceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana
Pseudomorus brunoniana