ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ravenala madagascariensis Sonn. LC

രാവേനല
Strelitziaceae 635 466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis
Ravenala madagascariensis
Ravenala madagascariensis
Ravenala madagascariensis