ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.

 
Annonaceae 47 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa
Rollinia mucosa