ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms LC

 
Araliaceae 1,483 1,242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla
Schefflera actinophylla

Schefflera arboricola (Hayata) Merr.

കുള്ളൻ കുടമരം
Araliaceae 4,836 4,205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schefflera arboricola
Schefflera arboricola
Schefflera arboricola
Schefflera arboricola