ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schinus terebinthifolia Raddi

 
Anacardiaceae 1,238 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia