ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schizaea fistulosa Labill.

 
Schizaeaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schizaea fistulosa
Schizaea fistulosa
Schizaea fistulosa
Schizaea fistulosa