ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sechium edule (Jacq.) Sw.

 
Cucurbitaceae 645 506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule
Sechium edule