ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Selenicereus anthonyanus (Alexander) D.Hunt LC

 
Cactaceae 25 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus
Selenicereus anthonyanus