ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Spondias dulcis Sol. ex Parkinson

 
Anacardiaceae 65 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 114 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin