ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

 
Verbenaceae 152 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis
Stachytarpheta cayennensis

Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl

 
Verbenaceae 96 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis
Stachytarpheta mutabilis

Stachytarpheta urticifolia Sims

 
Verbenaceae 93 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia
Stachytarpheta urticifolia